Tilbud til studerende

INFORMATION FRA STUDENTERPRÆSTERNE

Samtaletilbud til studerende AAU har tilknyttet to fuldtidsansatte studenterpræster i Aalborg: Hanne Dahl og Christen Staghøj Sinding, der står gratis til rådighed for samtaler og vejledning af studerende. Studenterpræsterne er begge cand.teol.’er med samtalefaglige videreuddannelser, og tilbyder samtaler/samtaleforløb om personlige, sociale, studiemæssige og eksistentielle problemer.

Studerende kan henvende sig direkte eller efter henvisning fra studievejledere og undervisere. Det kan bl.a. være, hvor I vurderer at studiemæssige vanskeligheder hænger sammen med andre per-sonlige eller sociale problemstillinger som f.eks. manglende selvværd eller personlige kriser (stu-10

Studenterpræsterne tilbyder dog ikke diagnosticering eller sundhedsfaglige behandlingsforløb). Gen-nem enkeltstående samtaler eller samtaleforløb vejleder og støtter vi den studerende, når hun el-ler han er i en livssituation, som er svær at overskue eller håndtere.

Der vil normalt kunne træffes aftaler om samtaler uden eller med meget kort ventetid. Samtaler er omfattet af absolut tavshedspligt og der føres ingen journaler. Studenterpræsterne har kontorer på Campus: Fibigerstræde 15, lokale 2.233 og i Studenterhuset, Gl. Torv 10. Se træffetider og yder-ligere oplysninger på www.praesten.aau.dk. Foldere med information om samtaletilbud kan rekvi-reres fra: praesten@adm.aau.dk.

Der er mulighed for studerende på AAU CPH at benytte studenterpræsten i indre by. Se mere på http://www.studenterpraesten.dk/

 

 

Basic Body Awareness Therapy – et nyt gratis tilbud fra studenterpræsterne

I dette semester har vi indgået et samarbejde med fysioterapeut Eva Norre om at udbyde et forløb i Basic Body Awareness Therapy (BBAT). Eva Norre er ansat på Børne- og ungdomspsykiatrisk afde-ling, Aalborg Universitetshospital. Hun har arbejdet med BBAT individuelt og i gruppe med en bred målgruppe: selvudvikling, forebyggende, belastningsreaktioner som fx stress, psykiske lidelser og kroniske smerter.

Basic Body Awareness Therapy er en evidensbaseret fysioterapeutisk behandlingsmetode, som er rettet mod at fremme kontakten med ’sig selv’ gennem et kropsligt nærvær. Målet er at styrke be-vidstheden om egne ressourcer og få redskaber til at møde hverdagens udfordringer. Tilbuddet er et gratis gruppeforløb med løbende optag og max 6 deltagere. I er velkommen til at henvise studerende til at få flere informationer direkte hos Eva Norre på mail: evanorre@gmail.com eller tlf.: 30 11 07 30.

 

 

UNIVERSITETSKLINIKKEN

På universitetsklinikken ved Aalborg Universitet kan du få tilbudt gratis samtaleterapeutisk behandling. Her har du mulighed for at indgå behandlingsforløb på op til 10 måneder omkring eksistentielle problemer, identitets- eller livskriser, sorgreaktioner, angst, depression eller spiseforstyrrelse i lettere til moderat grad.

Behandlingen varetages af studerende på den sidste del af psykologistudiet. De studerende får sideløbende med samtaleforløbene tæt vejledning og supervision af Universitetsklinikkens stab.

Du kan læse mere om tilbuddet samt finde kontaktinformation på universitetsklinikkens hjemmeside.

 

 

 

INFORMATION FRA STUDENTERRÅDGIVNINGEN

Studenterrådgivningen i Aalborg tilknyttes endnu en psykolog. Rådgiveroverblikket pr 1. januar 2017 ser således ud:

Helle Abel, afdelingsleder og psykolog

Grethe Mølbach, socialrådgiver

Michelle Kaptain, psykolog

Anne Qvesel, psykolog

Eszter Kulhay, psykiaterkonsulent

Hanne Christiansen, Sekretær

Studenterrådgivningen kan træffes på tlf. 70 26 75 00, som er det landsdækkende telefonnummer. Mail til Aalborg teamet: aal@srg.dk.