Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Projektorienteret forløb (Modul 3C)

Projektorienteret forløb (Modul 5)

Projektorienteret forløb giver mulighed for at afprøve, omsætte og udbygge viden, færdigheder og kompetencer, som man har tilegnet sig på kandidatuddannelsen, i konkrete akademiske arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet.

 

Hvor?

Projektorienteret forløb kan foregå i kommuner, regioner, diverse offentlige og private virksomheder samt frivillige foreninger og organisationer. Projektorienteret forløb kan etableres i såvel Danmark som i udlandet.

 

 

Hvad?

Opgaverne kan bestå i at udføre eller deltage i undersøgelser, f.eks. udvælge og skabe kontakt til interviewpersoner, gennemføre interviews, bearbejde spørgeskemaer, udføre analyser og afrapportere. Dertil kommer udviklings- eller evalueringsopgaver, undervisnings- og formidlingsopgaver samt forskellige administrative opgaver.

 

 

Eksempler på projektorienteret forløb

Århus Kommune, Kontor for faglig Service i Socialforvaltningen

 • Analyse- og udviklingsopgaver, evaluerings- og implementeringsopgaver, udarbejdelse af notater, referater og kommissorier samt processtyring.

 

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

 • Planlægning og praktisk implementering af ny sygedagspengereform samt diverse administrative opgaver.

 

Hjørring Kommune, Planlæggerteamet

 • Gennemførelse af borgermøder i forbindelse med udarbejdelsen af en ny frivilligpolitik. Kortlægning og analyse af misbrugsområdet i kommunen samt afdækning af best practice på området.

 

Oxford Research

 • Desk research, kvalitativ og kvantitativ indsamling og bearbejdning af data. Tilbudsudformning, projektgennemførsel, rapportskrivning og kundemøder.

 

SFI

 • Deltagelse i undersøgelse om misbrugsbehandlingstilbud. Planlægning og gennemførelse af kvalitative interviews, transskribering, kodning samt analyse til rapport for Socialstyrelsen.

 

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

 • Indhentning af kvalitative data.
 • Analyse og formidlingsopgaver i forskningsprojekt.

 

Himmerland Boligforening

 • Gennemførelse af tryghedsmåling blandt beboerne samt formidlingsopgaver.

 

Røde Kors

 • Evaluering af familiecamps. Undersøgelse af erfaringer fra arbejdet med uledsagede mindreårige flygtninge, herunder indsatser og tværsektorielt samarbejde.

 

Kræftens Bekæmpelse, lokalforening i København

 • Planlægge, koordinere, analysere, evaluere og udvikle indsatser i et team af frivillige.

 

Børns Vilkår

 • Analyse af resultater fra spørgeskemabaseret webundersøgelse. Udarbejdelse af analysenotater og ideoplæg. Evaluering af arbejdet på Børnetelefonen.

 

Alle opgaver skal være på akademisk niveau og have fokus på socialt arbejde.

 

 

Hvor længe?

Omfang af de enkelte projektorienteret forløb kan være forskellige og kan udgøre enten 1, 2 eller 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse.

 

 

Hvordan?

Den studerende skal selv finde og kontakte en arbejdsplads, aftale projektorienteret forløb og opgaver. Det sker i dialog med koordinatorer.

 

 

Yderligere oplysninger om projektorienteret forløb

Se modulbeskrivelse 3C, semesterbeskrivelse samt læs i Praktiksekretariatsrummet på Moodle.

 

Information til praktisksteder

 

Forsikring af studerende i projektorienteret forløb

For studerende ved de videregående uddannelser er der ingen samlet offentlig erstatningsordning, som sikrer, at uddannelsessøgende kan få erstatning for følger af en personskade opstået i forbindelse med et uddannelsesforløb. Dette gælder for alle dele af uddannelsen udover projektorienteret forløb. Som studerende er man således selv ansvarlig for at tegne en eventuel personlig ulykkesforsikring. Vær opmærksom på, at det således også er en eventuel privat forsikring, der skal dække skader, som er opstået i forbindelse med empiriindsamling eller samarbejde med virksomheder i forbindelse med projektarbejde.

Ved projektorienteret forløb gælder det, at studerende, der deltager i projektorienteret forløb på en offentlig eller privat arbejdsplads, som uddannelsesinstitutionen formidler eller godkender, er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring under opholdet. Det er værten/arbejdsgiveren, der er sikringspligtig arbejdsgiver under opholdet jfr. jf. §§ 48 og 49 i lov om arbejdsskadesikring.